หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าป้าด
อักษรล้านนา
ค่าฯพาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าพาด]
ความหมาย

น.ค่าตอบแทนให้เจ้าของสัตว์ตัวผู้ที่นำมาผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวเมีย มักใช้กับสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น วัว ควาย ม้า สุกร สุนัข เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าป้าด (ค่าฯพาดฯ)