หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าบสะวัด
อักษรล้านนา
คาฯปฯสวัดฯ
เทียบอักษรไทย
[คาบสะวัด]
ความหมาย

ก.คาบพร้อมกับตวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าบสะวัด (คาฯปฯสวัดฯ)