หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าบงาบ
อักษรล้านนา
คาฯปฯงาปฯ
เทียบอักษรไทย
[คาบงาบ]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่เปิดอ้ากว้าง เช่น นั่งอ้าขาก้าบงาบ - นั่งอ้าขาอะแหล่งแฉ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าบงาบ (คาฯปฯงาปฯ)