หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้านง่าน
อักษรล้านนา
ค่าฯนฯง่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่านง่าน]
ความหมาย

ว.คำเสริมท้ายคำว่า ก๋อง แสดงลักษณะของสิ่งที่เป็นกองสุมกันขึ้นไปจนสูง เช่น เข้าเปือกก๋องก้านง่าน - ข้าวเปลือกกองพะเนิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านง่าน (ค่าฯนฯง่านฯ)