หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้านก้วย
อักษรล้านนา
ก้านฯก้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้านกล้วย]
ความหมาย

น.ก้านของใบกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้านก้วย (ก้านฯก้ลฯวฯ)