หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าน
อักษรล้านนา
ก้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้าน]
ความหมาย

น.ส่วนของต้นไม้ที่ต่อดอก ใบ หรือผลกับกิ่งไม้,เส้นแข็งกลางใบไม้ทุกชนิดเช่น กล้วย มะพร้าว ลาน,สิ่งที่เป็นแท่งยาวๆ เชื่อมต่อกับส่วนอื่น เช่น ก้านเตียนแส้ - ก้านธูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าน (ก้านฯ)