หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้าดแก๊ว
อักษรล้านนา
คลฯาฯดฯแค้ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[คลาดแคล้ว]
ความหมาย

ว.คลาดแคล้ว - คลาดไป,รอดไป,พ้นไป,ไม่ประสบ เช่น คลาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บ; แก๊วก้าด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าดแก๊ว (คลฯาฯดฯแค้ลฯวฯ)