หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าดกา
อักษรล้านนา
คลฯาฯดฯคลฯาฯ
เทียบอักษรไทย
[คลาดคลา]
ความหมาย

ก.เคลื่อนจากที่กำหนดไว้,พลาด,ไม่พบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าดกา (คลฯาฯดฯคลฯาฯ)