หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้างด้าง
อักษรล้านนา
ก้างฯด้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ก้างด้าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะสูง เช่น สูงก้างด้าง - สูงโย่ง; ถ้าสูงมากใช้ เกิ้งเดิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้างด้าง (ก้างฯด้างฯ)