หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้าคิง
อักษรล้านนา
ค่าฯฅิงฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่าฅิง]
ความหมาย

น.ขนาดเท่ากับต้นแบบ เช่น หุ่นก้าฅิง-หุ่นหรือรูปปั้นที่มีขนาดเท่ากับตัวของผู้เป็นแบบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้าคิง (ค่าฯฅิงฯ)