หน้าหลัก
ก้า
ค่าฯ
[ค่า]

น.ค่า - ราคา,คุณประโยชน์ในตัวของคน สัตว์ และสิ่งของ สัน.แค่,เฉพาะ,แต่,เพียงแต่ เช่น หันก้ากิ๋น - เห็นแต่กิน, หันก้าแก่นต๋า - เห็นเฉพาะลูกตา

ก้า
ก้า
ก้ลฯา
[กล้า]

น๑.ต้นพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่นเช่นก้าผั๋กกาด - กล้าผั๋กกาด น๒.ต้นข้าวที่เพาะไว้บนแปลงเพื่อนำไปปลูกในนา เรียกต้นก้า,ก้าผั๋กกาด - กล้าผักกาด ก.กล้าหาญ,ไม่กลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้า (ก้ลฯา)