หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้องด้อง
อักษรล้านนา
ก้อฯงด้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ก้องด้อง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งเล็กที่ผอมสูง; ถ้าผอมและสูงปานกลางใช้ เกิ้งเดิ้ง; ถ้าผอมและสูงมากใช้ โก้งโด้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้องด้อง (ก้อฯงด้อฯง)