หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้อง
อักษรล้านนา
ค่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ค่อง]
ความหมาย

ก.เกาะกอด เช่น อาการที่ให้เด็กขี่หลัง เรียก เจี่ยก้อง หรือ เก๋าะก้อง

ออกเสียงล้านนา
ก้อง
อักษรล้านนา
ก้ลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[กล้อง]
ความหมาย

น.กล้อง - วัตถุทรงกระบอกกลวงยาว,เครื่องใช้ที่มีลักษณะเป็นท่อ เช่นกล้องยานัตถ์, ท่อ, หลอด เช่น หลอดดูดกาแฟ,เรียกข้าวสารที่ยังไม่ได้ขัดขาวว่าข้าวกล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อง (ก้ลฯอฯง)