หน้าหลัก
ก้อง
ค่อฯง
[ค่อง]

ก.เกาะกอด เช่น อาการที่ให้เด็กขี่หลัง เรียก เจี่ยก้อง หรือ เก๋าะก้อง

ก้อง
ก้อง
ก้ลฯอฯง
[กล้อง]

น.กล้อง - วัตถุทรงกระบอกกลวงยาว,เครื่องใช้ที่มีลักษณะเป็นท่อ เช่นกล้องยานัตถ์, ท่อ, หลอด เช่น หลอดดูดกาแฟ,เรียกข้าวสารที่ยังไม่ได้ขัดขาวว่าข้าวกล้อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้อง (ก้ลฯอฯง)