หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก้วยๆ
อักษรล้านนา
ก้ลฯวฯยฯๆ
เทียบอักษรไทย
[กล้วยๆ]
ความหมาย

ว.ง่ายๆ,ง่ายมาก,พื้นๆ เช่น ของก้วยๆ, เรื่องก้วยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้วยๆ (ก้ลฯวฯยฯๆ)