หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นลง
อักษรล้านนา
ค฿นฯล฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ค่นลง]
ความหมาย

ก.โค่นลง, ล้มลง.

(English) Fall down

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นลง (ค฿นฯล฿งฯ)