หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก้นมูลี
อักษรล้านนา
ก้฿นฯมูลี
เทียบอักษรไทย
[ก้นมูลี]
ความหมาย

น.ส่วนท้ายของบุหรี่ที่เหลือจากการสูบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก้นมูลี (ก้฿นฯมูลี)