หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่ายขัว
อักษรล้านนา
ก่ายฯข฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่ายขัว]
ความหมาย

ก.ใช้ไม้พาดทำสะพาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่ายขัว (ก่ายฯข฿วฯ)