หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่าย
อักษรล้านนา
ก่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่าย]
ความหมาย

ก.พาด,วาง,ทับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่าย (ก่ายฯ)