หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่าน
อักษรล้านนา
ก่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่าน]
ความหมาย

ว.มีแถบพาด,ลายทางพาดขวาง,ลาย,ด่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่าน (ก่านฯ)