หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่างด่าง
อักษรล้านนา
ก่างฯด่างฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่างด่าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่ง ที่นอนลงเกะกะ เช่น ควายนอนหงายก่างด่าง; กึ่งดึ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่างด่าง (ก่างฯด่างฯ)