หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่างก๊ะ
อักษรล้านนา
ก่างฯคะ
เทียบอักษรไทย
[ก่างคะ]
ความหมาย

ก.อ้าขาหรือถ่างขาใช้ประกอบคำว่ายืนหรือเดิน เช่น ยืนก่างก๊ะ - ยืนอ้าขา, เตียวก่างก๊ะ- เดินถ่างขา; จ่างจ๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่างก๊ะ (ก่างฯคะ)