หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่า
อักษรล้านนา
ก่า
เทียบอักษรไทย
[ก่า]
ความหมาย

น.ก่า - ชื่อของ ''แม่วัน'' เรียกว่า ''แม่่มื้อ'' อันดับ 10 ในจำนวน 10 อันดับ ได้แก่ กาบ ดับ รวาย เมือง เปิก กัด กด ร้วง เต่า ''ก่า''; ดู...วันไท

ออกเสียงล้านนา
วันไท ออกเสียง วันไต
อักษรล้านนา
วันฯไท
เทียบอักษรไทย
[วันไท]
ความหมาย

น.วันไท - ชื่อของวันที่ได้มาจาก ''การนับแบบหนไท'' โดยจับเอา ''แม่มื้อ'' และ ''ลูกมื้อ'' มาเรียงคู่กัน แม่มื้อมี ๑๐ ได้แก่ ๑กาบ ๒ดับ ๓รวาย ๔เมือง ๕เปิก ๖กัด ๗กด ๘ร้วง ๙เต่า ๑๐ก่า; ลูกมื้อ มี ๑๒ ได้แก่ ๑ไจ้ ๒เป้า ๓ยี ๔เหม้า ๕สี ๖ไส้ ๗สะง้า ๘เม็ด ๙สัน ๑๐เร้า ๑๑เส็ด ๑๒ไค้; (ตัวเลขที่กำกับไว้ใช้อธิบายถัดจากนี้) จับคู่ แม่มื้อกับลูกมื้อ ๑คู่๑,๒คู่๒,๓คู่๓ ได้ กาบไจ้ ดับเป้า รวายยี....ไปถึง ๑๐คู่๑๐ ก่าเร้า /หมดตัวสุดท้ายของแม่มื้อคือ ๑๐ก่า/ ถัดไปเอา ๑คู่๑๑ กาบเส็ด, ๒คู่๑๒ ดับไค้,รวม ๑๒ คู่ ครบรอบที่ ๑, เริ่มรอบที่ ๒ คู่ถัดไป ๓คู่๑ รวายไจ้, ๔คู่๒ เมืองเป้า...ทำเช่นนี้ต่อไปจนครบ ๕ รอบ ที่ ๑๐คู่๑๒ ก่าไค้ เป็นคู่สุดท้าย รวม ๖๐ คู่ ทั้งหมดนี้เรียก ''วันไท'' ได้มาจาก ''การนับแบบหนไท'': ******* ถ้ายังไม่เข้าใจไปเรียน ฟรี ได้ที่ ''ศูนย์การเรียนภาษาฯ'' วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:00 น. *******

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่า (ก่า)