หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อเก๊า
อักษรล้านนา
กํอฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่อเค้า]
ความหมาย

ก.ตั้งเค้า,เริ่มต้น,ริเริ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อเก๊า (กํอฯเคั้าฯ)