หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อหนัง
อักษรล้านนา
กํอฯหันฯง
เทียบอักษรไทย
[ก่อหนัง]
ความหมาย

น.ไม้เถา เปลือกมีรสหวานฝาดๆ เปลือกทุบเป็นฝอยเรียกว่า "หนังก่อ" ใช้เคี้ยวกับหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อหนัง (กํอฯหันฯง)