หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่องเข้า
อักษรล้านนา
ก่อฯงเขั้า
เทียบอักษรไทย
[กล่องเข้า]
ความหมาย

น.กล่องข้าว - ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่หรือหวาย หรือใบ ลาน เป็นต้น สำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งเพื่อการบริโภค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องเข้า (ก่อฯงเขั้า)