หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ก่องเก๊าะก่องกอ
อักษรล้านนา
ก่อฯงโคอฯะก่อฯงคํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่องเคาะก่องคอ]
ความหมาย

ว.ลักษณะอย่างหลังที่โกงมากและเดิน หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก; โก่งโก๊ะโก่งโก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องเก๊าะก่องกอ (ก่อฯงโคอฯะก่อฯงคํอฯ)