หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่องเก๊าะ
อักษรล้านนา
ก่อฯงโคอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ก่องเคาะ]
ความหมาย

ก.อาการเดินของคนหลังโกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องเก๊าะ (ก่อฯงโคอฯะ)