หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่องด่อง
อักษรล้านนา
ก่อฯงด่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ก่องด่อง]
ความหมาย

ว๑.ลักษณะของ สิ่งเล็กที่มักจะโค้งงอ ถูกทิ้งไว้หรือวางอยู่ ว๒.เรียกคนที่ตายโดยปัจจุบันทันด่วน เช่น ตายเพราะเกิดอุบัติเหตุว่า แล้วบ่าก่อง ด่อง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องด่อง (ก่อฯงด่อฯง)