หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่องคอยอ
อักษรล้านนา
ก่อฯงฅํอฯยํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ก่องฅอยอ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของคนหรือสัตว์ซึ่งตัวเล็ก เตี้ย หลังโกง; ถ้าตัวใหญ่ รูปร่างสูง ใช้ โก่งโคโย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่องคอยอ (ก่อฯงฅํอฯยํอฯ)