หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ก่อกู่
อักษรล้านนา
กํอฯกู่
เทียบอักษรไทย
[ก่อกู่]
ความหมาย

ก.สร้างสถูปหรือเจดีย์ไว้เพื่อเป็นอนุสาวรีย์รำลึกถึงผู้วายชนม์ เมื่อถึงยามเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ลูกหลานก็จะกลับบ้านมาทำบุญ บังสุกุล ดำหัวกู่ เป็นต้น อันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ก่อกู่ (กํอฯกู่)