หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้เตียม
อักษรล้านนา
คู่ทยฯม
เทียบอักษรไทย
[คู่เทียม]
ความหมาย

น.คู่ครอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เตียม (คู่ทยฯม)