หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู้เงิน
อักษรล้านนา
กู้เงินฯ
เทียบอักษรไทย
[กู้เงิน]
ความหมาย

ก.ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เงิน (กู้เงินฯ)