หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้เก๊า
อักษรล้านนา
คู่เคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่เค้า]
ความหมาย

น.ทุกต้น (ใช้กับต้นไม้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้เก๊า (คู่เคั้าฯ)