หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้หัวตั๋วคน
อักษรล้านนา
คู่ห฿วฯต฿วฯฅ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่หัวตัวฅน]
ความหมาย

น.ทุกผู้ทุกคน,ทุกๆคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้หัวตั๋วคน (คู่ห฿วฯต฿วฯฅ฿นฯ)