หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ปี๋
อักษรล้านนา
คู่ปี
เทียบอักษรไทย
[คู่ปี]
ความหมาย

ว.ทุกปี,แต่ละปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ปี๋ (คู่ปี)