หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้บ่าวสาว
อักษรล้านนา
คู่บ่าฯวฯสาวฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่บ่าวสาว]
ความหมาย

น.คู่สมรส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้บ่าวสาว (คู่บ่าฯวฯสาวฯ)