หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ถ้อง
อักษรล้านนา
คู่ถ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[คู่ถ้อง]
ความหมาย

น.คู่สนทนา,คู่โต้ตอบ เช่น ช่างซอชายหญิงซอโต้ตอบกัน ดู...

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ถ้อง (คู่ถ้อฯง)