หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้คน
อักษรล้านนา
คู่ฅ฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่ฅน]
ความหมาย

ว.ทุกคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้คน (คู่ฅ฿นฯ)