หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กู้ข้าง
อักษรล้านนา
คู่ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[คู่ข้าง]
ความหมาย

น.คู่ครอง,คู่เคียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู้ข้าง (คู่ข้างฯ)