หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
อักษรล้านนา
กู่เจั้านาฯยฯฝ่ายฯเหินฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ]
ความหมาย

น.กู่บรรจุพระอัฐิและอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือและญาติ ซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ย้ายจากบริเวณกาดหลวง(ตลาดวโรรส) มาไว้ ณ วัดสวนดอก อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อ......

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ (กู่เจั้านาฯยฯฝ่ายฯเหินฯอฯอ)