หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กู่กุ๋ด
อักษรล้านนา
กู่กุด
เทียบอักษรไทย
[กู่กุด]
ความหมาย

น.สถูปหรือกู่ยอดด้วนประดิษฐานพระอัฐิพระนางจามเทวี เจ้าผู้ครองนครลำพูน อยู่ที่วัดจามเทวี ลำพูน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กู่กุ๋ด (กู่กุด)