หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กูตะถากะต๋ะ
อักษรล้านนา
คูตถาคต
เทียบอักษรไทย
[คูตถาคตะ]
ความหมาย

ส.คำสรรพนามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้เรียกพระองค์เอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กูตะถากะต๋ะ (คูตถาคต)