หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋สน
อักษรล้านนา
กุส฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[กุสน]
ความหมาย

น.โกสน - ไม้พุ่มนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ มีหลายพันธุ์ ใบมีรูปร่างและสีต่างๆ กัน บางชนิดกินได้; กุ๋สล ก็เขียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋สน (กุส฿นฯ)