หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋ลฺวา
อักษรล้านนา
กุลวฯา
เทียบอักษรไทย
[กุลฺวา]
ความหมาย

น.กุลา - ชนชาติกลุ่มหนึ่ง อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋ลฺวา (กุลวฯา)