หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มหี่
อักษรล้านนา
กุมหี่
เทียบอักษรไทย
[กุมหี่]
ความหมาย

ก.ปิดบัง,อำพราง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มหี่ (กุมหี่)