หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มมาลี
อักษรล้านนา
กุมมฯารี
เทียบอักษรไทย
[กุมมารี]
ความหมาย

น.กุมารี - เด็กหญิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มมาลี (กุมมฯารี)