หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มมาร
อักษรล้านนา
กุมมฯารฯ
เทียบอักษรไทย
[กุมมาร]
ความหมาย

น.กุมาร - เด็กชาย,ชายหนุ่ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มมาร (กุมมฯารฯ)