หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มป้อน
อักษรล้านนา
กุมป้อฯร
เทียบอักษรไทย
[กุมป้อน]
ความหมาย

ก.บังคับให้กินข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มป้อน (กุมป้อฯร)