หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มถ่าน
อักษรล้านนา
กุมถ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[กุมถ่าน]
ความหมาย

ดู...เผาถ่าน

ออกเสียงล้านนา
เผาถ่าน
อักษรล้านนา
เผัาถ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[เผาถ่าน]
ความหมาย

ก.นำท่อนไม้มาเรียงสุมกันแล้วและกลบด้วยดิน และสุมไฟให้ไหม้ไปเรื่อยๆ จนหมด ทิ้งไว้จนเย็นแล้วนำถ่านออกมาใช้; กุ๋มถ่าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มถ่าน (กุมถ่านฯ)