หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กุ๋มจํ๋า
อักษรล้านนา
กุมจำ
เทียบอักษรไทย
[กุมจำ]
ความหมาย

ก.ใช้อำนาจบังคับ,สั่งให้ทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กุ๋มจํ๋า (กุมจำ)